Ble islam spredt ved sverd?Nei, islam var som alle andre religioner gjenstand for undertrykkelse i en lang tid. Selv når muslimer fikk tillatelse til å bruke sverd til selvforsvar, fikk de klart forbud mot bruk av tvang.
Hadde muslimer adoptert en strategi med å utbre islam ved sverd, ville de ikke bare brutt med følgende grunnleggende læresetning i den ærverdige Koranen:
”Det er ingen tvang i religionen, for sannheten er visselig lett å skjelne fra løgnen...” (Kap. 2, vers 257)
Men de ville også ha vært i strid med eksempelet til grunnleggeren av islam, den ærverdige Profetensaw, som alltid valgte den mest fredfulle og rettferdige strategi i en hvilken som helst situasjon. Hans eksempler på fred og tilgivelse er makeløse.

Et av de beste eksemplene fra hans liv på å etablere fred var da muslimer, ledet av den ærverdige Profetensaw gikk inn i Mekka med en hær på ti tusen. Ved denne historiske anledningen kunne de ha anvendt sin styrke til tvangsformål, men ingen ble tvunget til å akseptere islam. Den ærverdige Profetensaw lot alle praktisere sin religion åpent. Gjennom dette fremhevet han islams sanne budskap og toleranse.
Det er imidlertid riktig at Koranen befaler enhver muslim å spre islams budskap, men på den beste måten, nemlig gjennom argumentasjon og overbevisning. Det er absolutt ikke noe rom for tvang:

”Og kall til din Herres vei med visdom og god formaning, og argumenter med dem med det beste argument; sannelig vet din Herre best hvem som har fart vill fra Hans vei, og Han kjenner (også) best de rettledede.” (kap. 16., vers 126)

Koranen sier dessuten klart ifra at den ærverdige Profetenssaw oppgave var å bringe islams budskap, men deretter var det opptil mennesker å akseptere eller forkaste dette budskapet. De kunne ta dette valget uten noen form for tvang, da de selv var ansvarlige for sin avgjørelse overfor Gud og ikke mennesket.

Den ærverdige Koranen sier: ”Men om de vender seg bort, så har Vi ikke sendt deg som vokter over dem: Kun avleveringen (av budskapet) påhviler deg...” (kap. 42, v. 49)

Dette gjør det klart at muslimene plikter kun å spre islams sanne budskap og at enhver handling som antyder tvang eller makt ikke har grunnlag i Islam.

Det er interessant å notere seg at den største muslimske befolkning i verden er å finne i Indonesia og at de aksepterte islam gjennom tidlig dialog med muslimske handelsmenn og hellige menn. Den nest største muslimske befolkningen tilhører India, som engang ikke er et muslimsk land og har majoritet av hinduer. Vi vet at islam i det siste har vært den raskest voksende religion i Europa, enda det ikke er brukt noe sverd for å overtale folk til islams skjønnhet. Veien til suksess er betinget av lærdom og kunnskap og er oppsummert i et kjent utsagn av den ærverdige Profetensaw:

”Blekket til en lærd er mer verdifullt enn blodet til en martyr.” (Bukhari)