Islam og ToleranseEssensen av islam kan oppsummeres i to punkter, Guds absolutte Enhet, og menneskehetens enhet. I forlengelsen av dette er det påbudt for alle muslimer at de tror på alle Guds profeter, hvor enn i verden de enn kom og uansett når i historien deres advent fant sted. En konsekvens av dette igjen er at alle muslimer tror på alle guddommelige bøker, ikke bare Koranen, men også mosebøkene, Jesaja, Jonah, evangeliet, og alle de andre åpenbaringene som de forskjellige profetene har fått.

Koranen tar dette så seriøst at det er en avgjørende del av den muslimske troen. For en religion med et slikt utgangspunkt ville det være utenkelig å ikke lære sine tilhengere å tolerere andre, når man faktisk tror på deres profeter og deres hellige skrifter. Koranen sa allerede for over et halvtannet årtusen siden at "det finnes ikke noe folkeslag i verden uten at et sendebud fra Gud ble sendt til dem” og videre ”vi tror på alle hans profeter og gjør ikke forskjell på noen av dem". Man finner mange slike referanser i Koranen.

Profeten Muhammadssaw praksis var helt i overensstemmelse med det ovenstående. I en tradisjon berettes det om en krangel mellom en jøde og en muslim om hvem som var størst i status av Muhammad og Moses. Da Profeten hørte dette sa han til muslimen: ”Ikke gå rundt å si at jeg er større enn Moses”. Deretter lovpriste Muhammadsaw Moses, slik at jøden ble stolt og glad over hvor høy status Moses hadde.Islam og Toleranse I enn annen tradisjon berettes det om en kristen gruppe fra Najran som kom å besøk. Da det ble søndag og det var tid for gudstjeneste stilte Muhammad hele sin moské til deres disposisjon. Her fikk de anledning til å holde gudstjeneste på sin måte og i den bederetning de selv ønsket. Det ble opprettet en pakt med dem som gav dem full religionsfrihet og dette gikk faktisk så langt at om noen muslim betalte for reparasjon eller bygging av en kirke ble dette ansett for å være zakat.

Medinapakten var en pakt som ble opprettet mellom muslimene, jødene rundt medina, og de andre stammene i området. Pakten var sekulær i sin form og gav alle religionsfrihet og rett til å bli dømt etter egen lov. Alle fikk beskyttelse under pakten på like premisser. I Hudaibiapakten, for dere som kjenner noe til islams historie, godtok Profeten mange ydmykende punkter i traktaten, kun for å bevare fred, ro og orden. 

En viktig del av toleransen dreier seg om religionsfrihet. At man tolererer annerledes troende selv om man aldri så mye er uenig med dem. Til dette sier Koranen, muslimenes bok: ”Det er ikke tvang i religionen, la den som vil tro og la den som vil tvile”

Neste verset er fra tiden i Medina når islam hadde fått godt fotfeste i landet, og gjør det enda klarer: ”sannheten har kommet til deg fra din Herre..."

Kalifen Omar, den andre kalifen etter profeten Muhammadsaw, skrev i sitt testament til sin etterfølger at han måtte spesielt passe på rettighetene til religiøse minoriteter, beskytte dem, forsvare dem mot deres fiender og ikke legge noen byrde på dem som de ikke kunne bære. Dette er praksisen som ble gjennomført av den muslimske kalifen rundt 600-700 år etter Kristus.

Selv når det gjelder avgudsdyrking, noe som regnes som en stor synd, er Koranens lære i høyeste grad tolerant. Den sier: ”tal ikke nedlatende om dem de påkaller ved siden av Allah”.Visdommen forklares videre i samme vers: ”slik at de i sin uvitenhet taler nedlatende om Allah”. Hvis du spotter andres tro må du forvente at andre kan gjøre det samme mot din tro. Dette er ingen god oppskrift for et fredfullt samfunn.

Blasfemi er et annet aspekt av denne toleransen. Hva sier islam om blasfemi? Skal man straffe den som ytrer meninger som man selv oppfatter om krenkende. Nei, ikke i henhold til Koranens lære eller Profeten Muhammadssaw praksis i alle fall. Blasfemi tas opp flere ganger i Koranen. Det som er felles for alle disse skriftstedene er at ingen av de foreskriver menneskelig- eller fysisk straff for blasfemi.

Islam er utvilsomt en religion som lærer sine tilhengere å leve i fred med hverandre og tolerere religiøs praksis de selv ikke er enige i. Derfor blir det et stort paradoks når man skuer ut over den muslimske verden i dag.