Tror ahmadi muslimer på Khatam-an-nabiyyin?Ahmadi muslimer beskyldes for å ikke oppfatte profeten Muhammad som Khatam-an-Nabiyyin. Dette er fullstendig feil, og for å rette på den misforståelsen, har vi nå gjort tilgjengelig et hefte som tydelig forklarer og begrunner vår tro på profeten Muhammad som Khatam-an-Nabiyyin. Vi håper at du vil ta deg god tid til å lese gjennom hele dokumentet, og også formidle dets innhold til andre som har denne misoppfatning.

Denne artikkel serien er også tilgjengelig som pdf-dokument og kan lastes ned her.

<hrdata-mce-alt="Forside" class="system-pagebreak" />

Hadhrat Muhammadsa - Den siste lovgivende profeten

”Muhammad er ikke far til noen av deres menn, men han er Allahs Sendebud og profetenes segl, og Allah har viten om alle ting” (Koranen, 33:40)

Et svar til Mahmood Ahmads kritikk av Ahmadiyya Muslim Jamaats forståelse av Khatam-al-Nabiyyin, i MSS sitt blad, Salam.

Av Osamah Rajpoot

<hrdata-mce-alt="Forord" class="system-pagebreak" />

Forord

Dette heftet ble skrevet som et svar på Mahmood Ahmads kritikk av Ahmadiyya Muslim Jamaats forståelse av konseptet Khatam al-Nabiyyin, som betyr Profetenes Segl og henviser til Den hellige profeten Muhammadsa1. Mahmood mener at vi ikke kan kalle oss for muslimer fordi vår tolkning av dette konseptet innebærer at vi tror på en profet etter Profeten Muhammadsa. Begrunnelsen for dette, mener Mahmood, ligger i at både Koranen, Hadith [tradisjoner] og andre muslimske lærde mener at Khatam al-Nabiyyin betyr at Profeten Muhammadsa er den siste profet i tid. Vi argumenterer her for at dette ikke er tilfellet og at dette konseptet kun betyr at Profeten Muhammadsa er den siste lovgivende profet, den største av alle Guds profeter og at etter ham kan det kun komme profeter som følger ham og Koranen i alt. Dette betyr, i følge oss, at Profeten Muhammadssa profetdømmet er det siste i betydningen av at det etter ham ikke vil komme noen ny profet som etablerer en ny religiøs lov, dvs. en ny religion.

Jeg vil gjerne takke Kamal Yousuf, pensjonert ahmadi-muslimsk misjonær i Skandinavia, for uvurderlig hjelp i dette arbeidet. Uten ham ville det ha vært svært vanskelig å finne frem til alle de referansene som trengtes for å skrive dette heftet. I tillegg har han en slik dyp religiøs innsikt som gjorde det veldig gøy og meget lærerikt å jobbe med dette. En takk er jeg også skyldig Hamzah Rajpoot for gjennomlesing av materialet og gode innspill og Kashif Mehmood for strukturering og design. Til sist vil jeg også takke Zartasht Munir Ahmad Khan, leder for Ahmadiyya Muslim Jamaat i Norge, for sin gjennomlesning av materialet. Alle eventuelle feil tar jeg selvfølgelig det fulle ansvaret for.

Osamah Rajpoot
Vinterbro, 25 november, 2007


1 sa står for Sallalahu alaihi wa-sallam, som betyr: Allahs velsignelser og fred være med ham. <hrdata-mce-alt="Innledning" class="system-pagebreak" />

Mahmood Ahmad, student ved Universitetet i Oslo, skriver i MSS (Muslimsk studentsamfunn) bladet ”Salam”, utgave nr. 52, at Den hellige profeten Muhammadsa er den siste profeten, dvs. at det ikke kan komme noen profeter etter ham. Som en konsekvens av dette mener han at ahmadi-muslimer ikke har rett til å kalle seg for muslimer, da dette ”avler feilinformasjon om islam, som er ødeleggende for muslimers tro”.

Ahmadiyya Muslim Jamaat (Ahmadiyya-bevegelsen i islam) ble grunnlagt i 1889 av Hadhrat Mirza Ghulam Ahmadas av Qadian, som hevdet å være Den utlovede Messias og Imam Mahdi. Han hevdet å være den religiøse reformator som det var blitt profetert om av Den hellige profeten Muhammadsa, som skulle komme ved begynnelsen av det fjortende århundre etter islamsk tidsregning. I tillegg til dette hevdet han også å være den reformatoren som alle de store verdensreligionene venter på. Dette fordi islam er en universell religion og dens Profetsa ble sendt til hele verden. På grunn av dette så mener vi i Jamaat Ahmadiyya at de profetiene som for eksempel gjelder Buddhaas, Krishnaas, eller Jesusas, og som omtaler deres andre komme, ble oppfylt i Hadhrat Mirza Ghulam Ahmadsas person.

Vi mener at grunnleggeren av Ahmadiyya-bevegelsen var en ummati -profet4 og at dette ikke strider imot konseptet om Hadhrat Muhammadsa som Khatam al-Nabiyyin (profetenes segl). Den muslimske verden for øvrig mener at dette konseptet innebærer at det ikke kan komme profeter etter Den hellige profeten Muhammadsa, mens ahmadi-muslimene hevder på sin side at dette konseptet innebærer at Profeten Muhammadsa er den siste lovgivende profet og at det dermed ikke kan komme noen ikke-ummati profeter med en ny religiøs lov, da islam som sådan er en fullstendig fullkommen religion. I tillegg kan vi legge til at Den hellige profeten Muhammadsa selv bruker ordet profet på den reformatoren som skal komme i islam, Sahih Muslim5, (dette kommer jeg tilbake til), som viser at den profet som skal komme vil følge Koranens lov til det fulle og hans oppgave vil kun være å bringe den islamske tro tilbake til folks hjerter. Han vil følge Koranen og Den hellige profetensa i alt.


2 ”Muhammad - den siste Profeten” - http://www.salam.no/salam5.html
3 as er forkortelsen for Alaihis-salam, som betyr: fred være med ham.
4 Ummati-profet betyr en profet som allerede er muslim, dvs en som er født og oppvokst i islam.
5 En av de seks autentiske Hadith-samlingene.

<hrdata-mce-alt="Generelle betraktninger" class="system-pagebreak" />

Når det gjelder selve artikkelen så vil jeg gjerne begynne med åpningsavsnittet der Mahmood Ahmad slutter med å sitere fra kapittel 2 vers 136 (137 i noen utgaver) i Koranen. Verset lyder som følgende:

”Si: Vi tror på Allah og det som er åpenbart oss, og det som ble åpenbart Abraham og Ismael og Isak og Jakob og deres etterkommere, og det som ble gitt Moses og Jesus, og på det som ble gitt (alle) profetene fra deres Herre. Vi gjør ikke noen forskjell på dem, og vi er Ham hengivne.”

Her står det ingenting om at deres budskap var ”det finnes kun én Gud og jeg er hans sendebud” 6, som Mahmood Ahmad skriver. Det står heller ingenting om valg mennesket tar, ei heller noe om at profeten Adamas var den første profeten og Hadhrat Muhammadsa den siste. Det eneste som står er den siste setningen i avsnittet, ”Muslimer skal tro på at alle var sanne profeter og deres budskap var sanne uten å gjøre noe forskjell”. Det blir litt villedende og feil av Mahmood Ahmad å bruke Koranen som referanse på denne måten. Enten gir man et fullstendig sitat, eller så kan man ta ut noe som står i et vers, men ikke slik han har gjort her; nemlig å komponere et avsnitt og tillegge dette avsnittets mening det verset som det refereres til.

La oss nå se på de anklagene som Mahmood Ahmad retter mot ahmadi-muslimers fortolkning av Khatam al-Nabiyyin. Han sier at veiledningen i Koranen er perfekt og at det dermed ikke er behov for flere profeter7. Vi er fullstendig enig i Mahmood Ahmads første påstand, det er den andre påstanden som støter på problemer hos oss. Hvis det ikke er behov for flere profeter; hvordan skal vi så forstå kapittel 25 vers 31?

”Og Sendebudet vil si: Å, min Herre, mitt folk har visselig behandlet denne Koranen som (noe) forlatt”.

Selv om Koranen er fullkommen så er det slik at folk kan miste troen. Og hvor står det i Koranen og Hadith at selv om Koranen er perfekt så kan det ikke komme en ny profet? Dessuten kan vi lese denne hadithen hvor Hadhrat Salaba al-Buhranira8 beretter at profeten Muhammadsa sa:

”Verden vil snart bli berøvet for kunnskap inntil den ikke vil finne noe av dens veiledning og visdom”. Disiplene spurte da profeten Muhammadsa: ”Hvordan kan det ha seg når Allahs Bok er blant oss og vi vil belære våre barn den?” På dette svarte profeten Muhammadsa: ”Har ikke jødene og de kristne Toraen og Evangeliet hos seg? Men hvilken nytte har de gitt dem?” (Asadul Ghaba, bind 1 s. 236).

Og hva med hadithen hvor Hadhrat Alira beretter at Profeten Muhammadsa har sagt:

”Snart kommer det en tid hvor det ikke vil være noe igjen av Islam enn dets navn. Ingenting annet enn ordene vil være igjen av Koranen. Den tids menneskers moskeer vil virke bebodd, men vil være tomme for rettledning. Deres lærde vil være de verste av alle skapningene under himmelen. Opprøret vil stå opp blant dem, og det vil også komme tilbake til dem. Altså de (de muslimske lærde) vil være kilden til det onde”. (Mishqat Kitabul Ilm Faslus Salis, s. 38 og Kanzul Ummal, bok 6, s. 43).

Passer ikke disse beskrivelsene nå hvor dagens muslimer er blitt så hatefulle mot hverandre og blitt Vestens store frykt? Og hvor den islamske lære virker så aggressiv og brutal?


6 http://www.salam.no/salam5.html, se første avsnitt i Mahmoods artikkel.
7 http://www.salam.no/salam5.html, se første avsnitt i Mahmoods artikkel.
8 ra står for Radiallahu anhu, som betyr: måtte Allah være tilfreds med ham.

<hrdata-mce-alt="Khatam al-Nabiyyin og Jesu andre komme" class="system-pagebreak" />

Khatam al-Nabiyyin

Mahmood Ahmad skriver at ”Koranen slår fast at Muhammad (saw) er den siste profeten og det kommer ingen profet etter ham”, og at ”muslimer oversetter khatam al-nabiyyin med ”siste av profetene”, det vil si at det er ingen profet etter Muhammad (saw)"9. Når han så kommenterer at Jamaat Ahmadiyya oversetter dette med ”profetens segl/stempel”, så hevder han at vi mener dette er mulig hvis Profeten Muhammadsa gir ”tillatelse” til dette. Dette er feil ordbruk, da vi mener at profeter kan komme gjennom profeten Muhammadssa bekreftelse. I sin sitering av den norske oversettelsen av Koranen utgitt av Jamaat Ahmadiyya (s. 594, fotnote 16) står det ikke tillatelse, men bekreftelse.

Dette er en viktig nyansering, da det i prinsippet ikke er profeten Muhammadsa selv som gir tillatelse, men at hvis en profet kommer, så må han være bekreftet av profeten Muhammadsa, slik også de tidligere profetene, gjennom Koranen og Profeten Muhammadsa er blitt bekreftet som sanne og uskyldige. Angående Mahmood Ahmads kriterier for hvordan man skal finne den beste oversettelsen av Khatam al–Nabiyyin så er vi enige med ham unntatt rekkefølgen. Vi mener at de tre kriteriene bør være i denne rekkefølge: 1) Koranen, 2) Hadith og 3) språkforskere.

Når det gjelder selve ordet khatam så er dens bokstavelige mening et ”segl”. Dette bekreftes av svært mange oversettelser. For eksempel så oversetter Yusuf Ali, Pickthal, Einar Berg og Mohammed Knut Bernstrøm, khatam al-nabiyyin med profetenes Segl. Videre betyr det et stempel, et merke, den siste del av en ting, pryd smykke, det beste og mest fullkomne, (Lane, Aqrab, Mufradat, Fath og Zurqani).

Khatam blir brukt om noe som har nådd par excellence i noe, noe som har nådd et høydepunkt og er det absolutt beste av det det er khatam til. Som jeg skal vise så vil Mahmoods tolkning skape problemer for ham selv. Mahmood oversetter khatam med ”siste” i tid, ikke siste i en mer metaforisk betydning á la den siste lovbringende profet, men noe som er avsluttet i tid. Hvordan vil han da tolke hadithen hvor profeten Muhammadsa sier at han er den siste profet og hans moské er den siste moské? (Muslim, kitab al-hajj, bab fadl as-salat bi masjid Makka wa al-Medina). Betyr det at det ikke vil bli bygget flere moskeer, eller betyr det at det ikke vil komme noen ny profet som igjen etablerer et nytt gudshus? Vi mener at det siste er det riktige fordi det henger sammen med at Profeten Muhammadsa er den siste lovgivende profet og i den forstand er hans moské og det den representerer den siste, dvs. at det ikke vil bli etablert et nytt gudshus definert av en ny religion. Men for Mahmood Ahmad oppstår det tydeligvis et problem når han insisterer på at khatam betyr sist i tid, for i så fall må han også tolke at Profeten Muhammadssa moské i Medina er den siste moské, noe som ikke stemmer overens med virkeligheten.

Hvis det så er slik at profeten Muhammadsa er den siste profeten i tid, hvordan vil han da tolke de hadithene som omhandler Jesuas andre komme? For eksempel så sier Hadhrat Abu Hurairara at profeten Muhammadsa sa:

“What would you do when the son of Mary would descend amongst you and would lead you as one amongst you? Ibn Abi Dhi'b on the authority of Abu Huraira narrated: Your leader amongst you. Ibn Abi Dhi'b said: Do you know what the words:" He would lead as one amongst you" mean? I said: Explain these to me. He said: He would lead you according to the Book of your Lord (hallowed be He and most exalted) and the Sunnah of your Apostle (may peace be upon him)” (Sahih Muslim, Bok 001, nummer 0292).

Her sies det at Jesusas skal komme tilbake, han vil være muslimenes leder og vil lede dem i henhold til Koranen og profeten Muhammadssa Sunnah. Koranen slår utvetydig fast at Jesusas var en profet:

”Han (Jesus) svarte: Jeg er Allahs tjener. Han har gitt meg Boken og gjort med til profet.” (19:31).

Dette betyr altså at i følge Mahmood Ahmad så vil Jesusas fra Nasaret komme tilbake og dø som en profet. Dette betyr med andre ord at det er Jesusas som vil bli den siste profeten og ikke profeten Muhammadsa, da i følge Mahmood Ahmad. Dette mener vi i Jamaat Ahmadiyya er en hån mot Khatam al-Nabiyyin, Hadhrat Muhammadsa.

På den andre siden så kan man se på dette fra en annen vinkel; nemlig hva Koranen sier om Jesusas. I kapittel 3 vers 49-50 kan vi lese om hvordan Gud sier at Han vil lære Jesus Boken og Visdommen og Toraen og Evangeliet og at Han vil sende ham til Israels barn. I hele Koranen står det ingenting om at Gud vil sende Jesusas som en profet til muslimene og at han vil lære dem Koranen og Profeten Muhammadssa Sunnah. Jesusas ble sendt til jødene, det sier både Bibelen og Koranen. Nå sier ikke jeg at den hadithen som jeg har sitert overfor er feil, men det er tolkningen det kommer an på. Vi ahmadi-muslimer sier at en person med Jesusas sine egenskaper vil komme, en person fra profeten Muhammadssa egen Ummah, en som er født muslim og som vil lede muslimene i henhold til Koranen og Sunnah. Og det var akkurat det Hadhrat Mirza Ghulam Ahmadas gjorde. Han var ikke en lovbringende profet, men en ummati-nabi som fulgte islam til det fulleste.
Aldri før har det i den religiøse historien hendt at en profeti om en profets eller Messias komme skjedde bokstavelig. Her er det nok å sitere Jesusas i det han sier:

”Og om dere vil ta imot det: Han er den Elia som skulle komme. Den som har ører, hør!" (Matteus 11:14).

Jødene trodde at profeten Eliaas skulle komme fysisk ned fra himmelen før Jesus. Men Jesusas sier at Johannes Døperen er den Elia som skulle komme (Matteus 17:10-13). På liknende måte er det slik at når profeten Muhammadsa sier at Marias sønn skal komme så er det ikke Jesusas fra Nasaret som menes. Han var som sagt jødenes Messias.

Når Mahmood Ahmad sier at khatam betyr at Profeten Muhammadsa er den siste profeten og at det dermed er utelukket at det kan komme nye profeter etter ham (som ahmadi-muslimer mener vi som sagt at en ny profet ikke er ensbetydende med en ny lovgivende profet, men en ummati-profet), hvordan mener han at khatam al-nabiyyin også ikke utelukker at tidligere profeter kan komme? Bryter ikke dette også med konseptet om Khatam al-Nabiyyin ifølge Mahmood?

Som nevnt så tror Mahmood allerede at Jesusas skal komme og som det har blitt vist så var han en profet. Hva er da forskjellen mellom Mahmoods og vår forståelse av Khatam-al-Nabiyyin? Den eneste forskjellen er at vi ikke tolker Jesuas andre komme bokstavelig, men billedlig.

I Sahih Muslim, bok 41, hadith nr: 7015 blir Jesus kalt for ”Allahs profet” fire ganger og det står også at Allah vil åpenbare noe for ham. Hvordan kan khatam bety den siste når profeten Muhammadsa selv sier at den Jesusas som skal komme vil være profet? Som nevnt overfor hevdet Hadhrat Mirza Ghulam Ahmadas å være den Jesusas som det er blitt profetert om av Profeten Muhammadsa at skulle komme. Som sagt mener vi at disse hadithene som omhandler Jesuas andre komme må tolkes billedlig, ikke bokstavelig.

I tråd med denne hadithen hevdet Hadhrat Mirza Ghulam Ahmadas å være profet og at Gud åpenbarte seg for ham. Videre er en profet kjennetegnet av to egenskaper (se i Koranen). 1. Det er obligatorisk å tro på ham. 2. Han vil bli direkte veiledet og utvalgt av Gud. Flertallet av muslimene, inkludert Mahmood Ahmad, venter på Imam Mahdi10, som de alle mener vil bli direkte veiledet og utvalgt av Gud, og som det vil være obligatorisk for alle muslimene å tro på. Er ikke dette kjennetegnene på en profet?

Noen muslimer vil kanskje si at Jesusas ikke vil være en profet når han kommer, men dette strider imot den overnevnte Hadith og med all religiøs fornuft; det kan ikke være obligatorisk for en å tro på en person som er fra Gud, men som ikke er en profet.

Nå vil jeg sitere hva noen kjente muslimer har sagt om at den Jesus som skal komme, vil være en profet:

Basert på hva Imam Sayiti skrev, sier Nawab Siddique Hasan Khan: “He who asserts that Hazrat Isa, when he comes down will not be a prophet and would be deprived of his prophethood is certainly a disbeliever as Imam Jalaludin Sayuti has clearly affirmed, inasmuch as Hazrat Isa is a Prophet and a prophet is not deprived of his quality of prophethood either in his lifetime or after his death”, (Hujajul Karamah, s. 431)

Hadhrat Mohiyyuddin sa: “There is no difference of opinion on the question that Hazrat Isa is a Prophet and a Messenger and it is agreed that he would appear in the latter days and his prophethood is well established", (Futuhat Makkiyyah, bind 2, s. 3)

Hadhrat Mohiyyuddin Ibn Arabi sa: ”ISAA ALIHIS SALAAMU YANZILU FEENA HAKAMAN MIN GHAIRI TASHREE'IN WA HUWA NABIYYUN BILAA SHAKKIN” - "Jesus, may peace be upon him, will descend upon us as a Hakam, without a law and will be a prophet without any doubt.", (Futuhat Makkiyyah, bind 1, s. 570)

Sheikh Ibn Hajar sa: “Hazrat Isa is an honored Prophet. After he comes down he would still be a Prophet and Messenger. An affirmation by a person of no account that he will be only a member of the Muslim community is not correct, inasmuch as he being one of the Muslims and his giving effect to the Islamic law is not inconsistent with his being a Prophet and a Messenger”, (Alfatawa Alhadisiyyak, p.129)

Det er flere hadither som gir oss solid grunn til å mene at khatam ikke betyr sist i tid. For eksempel så sier profeten Muhammadsa ifølge Ahmad i Musnad, Bayhaqi in Dala’il al-Nubuwwa: “Truly Allah made me the Seal of prophets (Khatam al-Nabiyyin) while Adam was between water and clay.” Her er ordet khatam brukt, men ingen tror at det ikke kom profeter før profeten Muhammadsa selv om Allah hadde gjort ham til Khatam al-nabiyyin før den første profeten, Adamas.

I følge Kanzul Ummal, bind seks s. 178 så kaller Profeten Muhammadsa sin onkel, Hadhrat Abbasra for Khatam-ul-Muhajireen. Betyr dette at han var den siste muhajir11? På liknende måte kaller Profeten Muhammadas Hadhrat Alira for Khatam-ul-Auliya, (se Tafsir safi under 33:40). Ibn Khaldun sier at dette betyr at Hadhrat Alira var en perfekt helgen, men ikke den siste (Muqqadama bind to, s. 165-67).

I en annen Hadith sier profeten Muhammadsa: ”You are to me as Aaron was to Moses, except that Laa Nabiyya Ba’adi” (Det er ingen profet etter meg) til Hadhrat Alira, (Abu Dawood, Tirmidhi, Mishkat). Ordet Ba’ad betyr ”bak” i betydningen ”man legger noe igjen etter seg”, (Lanes leksikon, bind 1, s. 225). Meningen her var å vise at slik profeten Aaronas ble værende igjen etter ordre fra profeten Mosesas når han gikk opp på Sinai fjellet for å få Guds befalinger, slik befalte også Profeten Muhammadas Hadhrat Alira til å bli igjen, med unntaket at han ikke var en profet.

I shia tradisjoner er disse ordene brukt ”Laisa Ma’ee Nabiyyun”, dvs. det er ingen profet med meg. I Tabaqati Kabeer, bind fem, s.15 er disse ordene lagt til: ”except that thou art not a prophet”. I Biharul anwar, Kitabul Manaqib, bind 9, leser man dette:”Dost thou not desire to be what Aaron was to Moses except that thou art not a prophet”.

Hadhrat Mohiyyuddin tolker La Nabiyya Ba’adi ved å si at det ikke skal komme noen profet som vil kansellere eller gå imot profeten Muhammadssa Lov, (Futoohati Makkiya, bind 1 s. 159, bind 2 s. 3, 64 og 417).

Hadhrat Aishara sier: ”Say he is the Seal of the prophets (Khatam al-Nabiyyin) but do not say that there is no prophet after him”, (Takmala Majmaul Bihar s. 88).

Mahmood Ahmad siterer en hadith hvor Hadhrat Abu Hurairara beretter at profeten Muhammadsa sa: “My similitude in comparison with the other prophets before me, is that of a man who has built a house nicely and beautifully, except for a place of one brick in a corner. The people go about it and wonder at its beauty, but say: ‘Would that this brick be put in its place!’ So I am that brick, and I am the last of the prophets” (Sahih Bukhari, bind 4, bok 56 Hadithnr. 735). Det kan virke som om Mahmood Ahmad selv ikke helt skjønner denne hadithen. Hvis det er slik at profeten Muhammadsa er den siste profeten og i denne lignelsen er han den siste brikke i et hus; hva da med Jesusas som de fleste andre muslimer mener fremdeles lever? Siden Jesusas ikke er død må jo også hans brikke mangle? Hvis man heller velger å si at det er Jesuas lære som er ment, kan vi være enige i den logiske tolkningen som det da fører til; nemlig at profeten Muhammadssa Lov representerer den siste brikke, dvs. at han er den siste lovbringende profeten.

Mahmood siterer også følgende hadith hvor profeten Muhammadsa sa: ”The Israelis used to be ruled and guided by prophets: Whenever a prophet died, another would take over his place. There will be no prophet after me, but there will be Caliphs…”, (Sahih Bukhari bind 4, bok 56, Hadith nr 661). Dette er ment umiddelbart etter Hadhrat Muhammadssa død, dvs. at rett etter han kommer det ingen profet. Han har jo selv profetert om Jesuas andre komme og han er beskrevet som profet i Sahih Muslim, og denne tiden skulle ikke inntreffe før 1400 år etter Hadhrat Muhammadssa bortgang. Dessuten så kan vi lese i Koranens kapittel 24 vers 56 at Gud har lovet at han vil gjøre de som tror og handler godt til kalifer12, slik som han også gjorde med de som var før dem [muslimene]. Og det er kjent at de var også profeter, jf. Mosesas etterfølgere. Kalifer har altså vært profeter før og kan bli det igjen. Vi mener at Hadhrat Mirza Ghulam Ahmadas er Hadhrat Muhammadssa spirituelle kalif.

En annen hadith som han siterer er: ”inny akhir ul-anbiyia wa antum akhir ul-umum”, som betyr: ”Jeg er sannelig den siste av profeter og dere er de siste av folkeslag” (Ibn Majah, Abu Dawood). Betyr dette at slik det ikke skal komme profeter etter Profeten Muhammadsa skal det heller ikke komme andre folk etter de araberne som levde på profeten Muhammadssa tid? Det er tydeligvis ikke tilfellet. Altså må man forstå dette på en annen måte; nemlig at det ikke vil komme en profet som vil lage en ny ummah, en ny religion.


9 http://www.salam.no/salam5.html, se tredje avsnitt.
10 Mahdi betyr, ”den rettledede”.
11 En som emigrerer.
12 En kalif er en stedfortreder.

<hrdata-mce-alt="Muslimske lærde om Profeten Muhammads profetdømme" class="system-pagebreak" />

Jeg vil nå sitere hva noen muslimer har skrevet om Hadhrat Muhammadssa profetdømme.

Hadhrat Aishara har sagt følgende i forbindelse med tolkning av verset om Khatam al-Nabiyyin

"QOOLOO INNAHU KHATAMUL ANBIYAA'I WA LAA TAQOOLOO LAA NABIYYA BA'DAHU" - Say he is 'seal of prophets' but do not say 'there is no prophet after him' (Takmilah Majma'ul Bihaar, side 85)

Hadhrat Syed Abdul Qaadir Jilaani har sagt:

”These attributes are found in the Holy Prophet in the highest abundance, peace and blessings of Allah be upon him. That is the reason why he is called Khatam-al-Nabiyyin”. (Tuhfa Mursala Shareef: s. 5)

Hadhrat Mohayyuddin Ibn Arabi har sagt følgende:

”That prophethood which ended with the advent of the Prophet (pbuh), is only law-bearing prophethood and not the status of prophethood. Thus now there will be no law that cancels the law of the Prophet (pbuh) or that adds to its commandments”.

“FAMARTAFA'ATIL NUBUWWATU BIL KULLIYYATI LIHAAZA QULNAA INNA MA-ARTAFA'TU NUBUWWATAT TASHREE'I FA HAAZA MA'ANI 'LAA NABIYYA BA'DAHU” - Thus prophethood has not been totally abolished. This is why we have said that only law-bearing prophethood has been abolished and this is what is the meaning of the hadith 'there is no prophet after him” (Fatoohaati Makkiyyah, vol. 2, s. 3).

Hadhrat Maulana Jalaaluddin Roomi sier følgende:

”Make such plans to perform righteousness in the way of God that you attain prophethood within the Ummat (religious community)”

Hadhrat Sayyed Abdul Kareem Jilani har sagt:

”Hazrat Muhammad, peace and blessings on him, is the Khataman Nabiyyeen because he attained the highest perfection which no prophet ever did” (Al Insaanul Kaamil: bind 1, kap. 36. s. 69)

Hadhrat Imam Abdul Wahhab She'raani har sagt følgende:

”FA INNA MUTLAQAN NUBUWWATI LAM TARTAFI' WA INNAMARTAFA'AT NUBUWWATUL TASHREE'I” - Thus, without doubt, ...... prophethood has not been abolished and it is only law-bearing prophethood that is abolished. (Al Yawaaqeetu Wal Jawaahir: side 27, argument # 3)

Hadhrat Imam Muhammad Tahir kommenterte angående Hadhrat Aishasra utsagn: Say he is Khatam-al-Nabiyyin but do not say there is not prophet after him:

”HAZA NAAZIRUN ILAA NUZOOLI 'ISAA WA HAZA AIZAN LAA YUNAA FEE HADEETH LA NABIYYA BA'DEE LI ANNAHU ARAADA LAA NABIYYA YANSAKHU SHAR'AHU” - This saying is based on the fact that Jesus is going to descend (as prophet) and it is not against the Hadith 'there is no prophet after me' because the Prophet (pbuh) meant 'there will not be any prophet who would cancel his law. (Takmilah Majma'ul Bihaar, s. 85)

Hadhrat Imam Ali Qaari (Alaihir Rahmah), en Imam av Hanafi skolen og en kjent fortolker av Hadith, skrev:

”That there is no revelation after the Holy Prophet (pbuh) is false; there is no truth in it. Yes! in the Hadith are the words 'La Nabiyya Ba'di' which, according to scholars, means that there will not be such a prophet in the future who brings such a law that abrogates that of the Holy Prophet (pbuh).” (Al Ishaa'at Fil Sharaatis Saa'ah, side 226)

Hadhrat Shah Waliullah av Delhi (Alaihir Rahmah), Mujaddid13 av det 12 århundre og gitt tittelen Khatam-al-Muhadditheen av noen forfattere hadde følgende oppfatningen:

”KHUTIMA BIHIN NABIYYOONA AI LAA YURJADU MAN YA'MURUHULLAHU SUBHAANAHU BITTASHREE'I 'ALANNAASI” - The ending of prophets at the advent of the Holy Prophet means that after him, there can be no such person as would be given a law by the Almighty Allah and sent to the people” (Tafheemati Ilaahiyyah, Tafheem # 53).

Hadhrat Maulvi Abdul Haye har sagt:

”After the Holy Prophet (pbuh) or during his time, for a prophet to appear is not improbable” (Daafi'ul Wasaawis Fee Athar Ibn Abbaas, New Edition, side 16)

Maulvi Muhammad Qaasim av Nanauta (Rehmatullah Alaih) som var grunnleggeren av ”The Deoband Seminary”, en organisasjon som nå blir sett på med respekt av anti-Ahmadiyya organisasjoner, trodde også på de synspunkter slik de som blir presentert her. Han sier følgende:

”According to the layman, the Messenger of Allah, peace and blessings on him, being Khatam is supposed to have appeared after all the other prophets. But men of understanding and the wise know it very well that being the first or the last, chronologically, does not carry any weight. How could, therefore, the words of the Holy Quran 'But he is the messenger of Allah and the Seal of Prophets (33.41)' mean to glorify him? But I know very well that none from among the Muslims would be prepared to agree with the common men” (Tahzeer-ul-Naas: s. 3)

Også Nawab Siddique Hasan Khan av Bhopal, blant de nylige lærde, som var lederen av Ahle Hadith i India skrev:

”The Hadith 'La Wahya Ba'da Mautee' is baseless, although 'La Nabiyya Ba'adee' is quite correct, which, according to people with knowledge, means that 'there shall be no prophet after me who shall be raised with a new code of Law which shall abrogate my law'”. (Iqtarabus Saa'at: side 162)

Hadhrat Imam Muhammad bin Abdul Baqee og Ibni 'Asakar sa angående Khatam al-nabiyyin:

”The meanings of KHATAMAN NABIYYEEN are that the Holy Prophet, in his physical and spiritual build, is the most charming and lovable personality, peace be upon him. This is because the glory and the spiritual magnitude of all the prophets is manifested through him and he can be likened to the beautiful ring worn for adornment”. (Zarqani Sharah Mwahabul Luddunia: vol. 3, s. 163 and Sehlul Huda wal Irshad: s. 55)


13 En religiøs reformator som det ble sagt av profeten Muhammadsa at ville komme hvert århundre.

<hrdata-mce-alt="Ulike titler med Khatam" class="system-pagebreak" />

Her vil jeg vise til siteringer av folk som har blitt kalt for khatam med en tilføyelse, for eksempel Khatam-ush-Shu’araa. Alle disse siteringene er fra islamsk/arabisk litteratur. Meningen med dette er å vise at begrepet khatam umulig betyr siste, da enhver fornuftig person skjønner at hva disse personene har blitt kalt khatam for, umulig kan være de siste i de respektive ting de har blitt kalt khatam for. Khatam er her blitt brukt til å bety ”den beste” eller ”den største”, men ikke ”den siste”. Ordet ”sist” I denne sammenhengen gir absolutt ingen mening i det hele tatt.

 1. KHATAM-USH-SHU'ARAA (seal of poets) was used for the poet Abu Tamam (Wafiyatul A'yan, vol. 1, p. 123, Cairo)
 2. KHATAM-USH-SHU'ARAA again, used for Abul Tayyeb. (Muqaddama Deewanul Mutanabbi, Egyptian p. 4)
 3. KHATAM-USH-SHU'ARAA again, used for Abul 'Ala Alme'ry. (ibid, p.4, footnote)
 4. KHATAM-USH-SHU'ARAA used for Shaikh Ali Huzain in India. (Hayati Sa'di, p. 117)
 5. KHATAM-USH-SHU'ARAA used for Habeeb Shairaazi in Iran. (Hayati Sa'di, p. 87). Note here that all five people have been given the above title. How could it be interpreted as "last". They did not come and go at the exact same time.
 6. KHATAM-AL-AULIYAA (seal of saints) for Hazrat Ali (May God be pleased with him). (Tafsir Safi, Chapter AlAhzab) Kan ingen oppnå wilaayat nå, siden "segl" betyr den siste?
 7. KHATAM-AL-AULIYAA used for Imam Shaf'ee. (Al Tuhfatus Sunniyya, p. 45)
 8. KHATAM-AL-AULIYAA used for Shaikh Ibnul 'Arabee. (Fatoohati Makkiyyah, on title page)
 9. KHATAM-AL-KARAAM (seal of remedies) used for camphor. (Sharah Deewanul Mutanabbee, p. 304) Ingen medisin skulle ha blitt funnet eller anvendt etter kamfer, hvis "segl" betyr "siste"?
 10. KHATAM-AL-A'IMMAH (seal of religious leaders) used for Imam Muhammad 'Abdah of Egypt. (Tafseer Alfatehah, p. 148) Har vi Aimmah idag også?
 11. KHATAM-ATUL-MUJAHIDEEN (seal of crusaders) for Al-Sayyad Ahmad Sanosi. (Akhbar AlJami'atul Islamiyyah, Palestine, 27 Muharram, 1352 A.H.)
 12. KHATAM-ATUL-ULAMAA-ALMUHAQQIQEEN (seal of research scholars) used for Ahmad Bin Idrees. (Al'Aqadun Nafees)
 13. KHATAM-ATUL-MUHAQQIQEEN (seal of researchers) for Abul Fazl Aloosi. (on the title page of the Commentary Roohul Ma'aanee)
 14. KHATAM-AL-MUHAQQIQEEN used for Shaikh AlAzhar Saleem Al Bashree. (Al Haraab, p. 372)
 15. KHATAM-ATUL-MUHAQQIQEEN used for Imam Siyotee (Title page of Tafseerul Taqaan)
 16. KHATAM-AL-MUHADDITHEEN (seal of narrators) for Hazrat Shah Waliyyullah of Delhi. ('Ijaalah Naafi'ah, vol. 1)
 17. KHATAMAT-AL-HUFFAAZ (seal of custodians) for Al-Shaikh Shamsuddin. (AlTajreedul Sareeh Muqaddimah, p. 4) En "hafiz" er en person som kan hele den arabiske teksten av Koranen utenat.
 18. KHATAM-AL-AULIA (seal of saints) used for the greatest saint. (Tazkiratul Auliyaa', p. 422)
 19. KHATAM-AL-AULIA used for a saint who completes stages of progress. (Fatoohul Ghaib, p. 43)
 20. KHATAM-ATUL-FUQAHAA (seal of jurists) used for Al Shaikh Najeet. (Akhbaar Siraatal Mustaqeem Yaafaa, 27 Rajab, 1354 A.H.)
 21. KHATAM-AL-MUFASSIREEN (seal of commentators or exegetes) for Shaikh Rasheed Raza. (Al Jaami'atul Islamia, 9 Jamadiy thaani, 1354 A.H.)
 22. KHATAM-ATUL-FUQAHAA used for Shaikh Abdul Haque. (Tafseerul Akleel, title page)
 23. KHATAM-ATUL-MUHAQQIQEEN (seal of researchers) for Al Shaikh Muhammad Najeet. (Al Islam Asr Shi'baan, 1354 A.H.)
 24. KHATAM-AL-WALAAYAT (seal of sainthood) for best saint. (Muqaddimah Ibne Khuldoon, p. 271)
 25. KHATAM-AL-MUHADDITHEEN WAL MUFASSIREEN (seal of narrators and commentators) used for Shah 'Abdul 'Azeez. (Hadiyyatul Shi'ah, p. 4)
 26. KHATAM-AL-MAKHLOOQAAT AL-JISMAANIYYAH (seal of bodily creatures) used for the human being. (Tafseer Kabeer, vol. 2, p. 22, published in Egypt)
 27. KHATAM-ATUL-HUFFAAZ used for Shaikh Muhammad Abdullah. (Al Rasaail Naadirah, p. 30)
 28. KHATAM-ATUL-MUHAQQIQEEN used for Allaama Sa'duddeen Taftaazaani. (Shara' Hadeethul Arba'een, p. 1)
 29. KHATAM-ATUL-HUFFAAZ used for Ibn Hajrul 'Asqalaani. (Tabqaatul Madlaseen, title page)
 30. KHATAM-AL-MUFASSIREEN (seal of commentators) used for Maulvi Muhammad Qaasim. (Israare Quraani, title page)
 31. KHATAM-AL-MUHADDITHEEN (seal of narrators) used for Imam Siyotee. (Hadiyyatul Shee'ah, p. 210)
 32. KHATAM-AL-HUKKAAM (seal of rulers) used for kings. (Hujjatul Islam, p. 35)
 33. KHATAM-AL-KAAMILEEN (seal of the perfect) used for the Holy Prophet (pbuh). (Hujjatul Islam, p. 35)
 34. KHATAM-AL-MARAATAB (seal of statuses) for status of humanity. ('Ilmul Kitaab, p. 140) We have the "highest, not "last" status.
 35. KHATAM-AL-KAMAALAAT (seal of miracles) for the Holy Prophet (pbuh). (ibid, p. 140)
 36. KHATAM-AL-ASFIYAA AL A'IMMAH (seal of mystics of the nation) for Jesus (peace be on him). (Baqiyyatul Mutaqaddimeen, p. 184)
 37. KHATAM-AL-AUSIYAA (seal of advisers) for Hazrat Ali (R.A.A.). (Minar Al Hudaa, p. 106)
 38. KHATAM-AL-MU'ALLIMEEN (seal of teachers/scholars) used for the Holy Prophet (pbuh). (Alsiraatul Sawee by Allama Muhammad Sabtain)
 39. KHATAM-AL-MUHADDITHEEN (seal of narrators) for Al Shaikhul Sadooq. (Kitaab Man Laa Yahdarahul Faqeeh)
 40. KHATAM-AL-MUHADDITHEEN used for Maulvi Anwar Shah of Kashmir. (Kitaab Raeesul Ahrar, p. 99)

 


Fra “On finality of Prophethood” by Rasheed A. Khan, Boston, Massachusetts, U.S.A.<hrdata-mce-alt="Hva sier Koranen om ankomst av nye profeter?" class="system-pagebreak" />

La oss nå se litt på hva Koranen sier om hvorvidt det kan komme profeter eller ikke? I kapittel 4 vers 70 leser vi:

”Og den som adlyder Allah og dette Sendebud – slike skal være blant dem Allah har vist Sitt velbehag, nemlig: profetene, og de sanndru, og martyrene, og de rettferdige, og disse er de beste feller.” (Koranen 4:70)

Her står det at de som følger Allah og profeten Muhammadsa vil være blant alle de fire kategoriene av mennesker som er nevnt i dette verset. Det betyr med andre ord at profetdømmet ikke er avsluttet. Her velger noen muslimer å oversette det arabiske ordet min til å bety ”å være med” mennesker i de fire kategoriene, altså vil de selv ikke inneha noen av de ovennevnte kvaliteter. Hvis dette er riktig så må det vel også være riktig at tilhengere av tidligere profeter kunne i hvert fall nå stadiet av de tre siste kategoriene i det overnevnte vers, men muslimer kan ikke engang nå den siste kategorien. Betyr dette at hva tidligere troende kunne oppnå som en følge av å følge sine respektive profeter, kan ikke muslimene? Dette ville i så fall ha vært en enorm fornærmelse mot profeten Muhammadssa enestående åndelige status. Men det er ikke bare ahmadi-muslimer som tolker min til å bety ”blant dem”. For eksempel så mener både Abu Hayyan, forfatteren av Bahr al- Muhit, og Al-Raghib det samme. I Bahr al-Muhit bind tre s. 287 siteres al-Raghib som følgende:

“God has divided the believers into four classes in this verse (4:70), and has appointed for them four stages, some of which are lower than the others, and He has exhorted true believers not to remain behind any of these stages.”

Disse mente at det var mulig å oppnå profetdømmet ved å følge profeten Muhammadsa. På liknende vis skriver også forfatteren av Koran kommentaren Ruh al-Ma’ani følgende under 4:70:

”Prophethood is of two kinds, general and special. The special prophethood, viz., the Law-bearing prophethood is now unattainable; but the general prophethood, still continues.”

Dette underbygges også av følgende Hadith hvor profeten Muhammadsa sier: “If my son Ibrahim had lived, he would have become a prophet” (Ibne Majah, bind 1, Kitaabal Janaiz, s. 237).

Også Hadhrat Mulla Ali bin Muhammad Sultan Al Qari, en velkjent lærd innenfor Hanafi-skolen, har skrevet:

"If Ibrahim had lived and became a prophet and likewise if Hazrat Umar became a prophet, then both of them would have remained his (the Prophet Muhammad's, pbuh) followers". (Mauzoo'aati Kabeer, s. 58)

Han skriver videre:

"...their becoming prophets would not have gone against the Almighty God's saying Khatam-al-Nabiyyeen, since Khatam-al-Nabiyyeen simply implies that after the Prophet (pbuh) there cannot be any prophet who abrogates his Shariat and is not of his Umaah(is not his follower)" (Mauzoo'aati Kabeer, side 59)

I kapittel 62 vers 3-4 i den ærverdige Koranen leser vi:

”(Det er) Ham, som oppreiste blant de analfabetiske (araberne) et sendebud fra deres egne rekker, som foreleser dem Hans tegn og renser dem og lærer dem Boken og (dens) visdom, og det skjønt de tidligere var i åpenlys villfarelse. Og også blant andre av dem som ennå ikke har sluttet seg til dem, og Han er den allmektige, den allvise.” (Koranen 62:3-4)

Verset uttrykker at Profeten Muhammadssa budskap ikke kun var ment for araberne, men også for alle ikke-arabere, og at han ikke bare var sendt til sin egen samtid, men for all fremtid til tidens ende. Eller meningen kan være at den ærverdige profeten Muhammadsa vil bli reist opp blant et annet folk som ennå ikke har forent seg med hans umiddelbare tilhengere. Vi mener at dette verset profeter om profeten Muhammadssa andre komme i person av Den utlovede Messiasas i de siste dager.

Dette bekreftes ytterligere av følgende hadith av Abu Hurairahra:

”One day we were sitting with the Holy Prophet when Sura Jumu’ah was revealed. I asked the Holy Prophet, “Who are the people to whom the words 'And among others from among them who have not yet joined them', refer. Salman the Persian was sitting among us. Upon my repeatedly asking him the same question, the Prophet put his hand on Salman and said, “If Faith were to go up to the Pleiades, a man from these would surely find it”, (Sahih Bukhari bind 6, Bok 60, nr. 420, 421).

Denne hadithen viser at verset refererer til en mann av persisk herkomst som vil komme i profeten Muhammadssa ånd. Hadhrat Mirza Ghulam Ahmadas var av persisk herkomst. Mange muslimer, inkludert Mahmood Ahmad, velger å se vekk fra dette klare budskapet i Koranen og hadithen i Sahih Bukhari.

Til tross for dette hevder Mahmood Ahmad at både den ærverdige Koranen og Hadith sier at det ikke skal komme noen ny profet. De fleste muslimene venter på Jesusas andre komme og Imam Mahdi. Jesusas andre komme har jeg allerede diskutert, så her vil jeg kun snakke om Imam Mahdi. Mahdi betyr ”den rettledede”. Han vil altså være rettledet av Allah. I følge Hadith skal Imam Mahdi komme, (Ibn Maja og Abu Dawood) men det står ingenting spesifikt om ham i Koranen. Som en liten digresjon kan vi nevne at i følge den ærverdige Koranen er alle profeter en Mahdi. I kapittel 21 vers 74 leser vi:

”Og Vi gjorde dem til ledere som ledet (yahdúna bi ’amriná) (folket) på Vår befaling, og Vi åpenbarte dem å øve gode handlinger og holde bønn (regelmessig) og gi zakat. Og de tilba Oss (alene)”. (Koranen 21:74)

Troen på Imam Mahdi er ganske sterk blant muslimer. Det er altså snakk om en person som:

 1. er rettledet av Gud
 2. det er muslimers plikt å godta/tro ham

Hvis vi ser utover hele den religiøse historie kan en slik person bare være en profet. Det er kriteriet for at en person er sann, at en person virkelig er fra Gud. Hvis dette ikke var tilfellet, hvis det ikke er slik at Imam Mahdi er en profet, hvordan kan man da vite hvem som er den sanne? Han må være sann fordi han er rettledet av Gud; og en som er rettledet av Gud og som det er en plikt å tro på har alltid vært en profet.

Men han vil ikke være noen lovgivende profet. Det er egentlig veldig få profeter som kom med en ny lov, de fleste fulgte shariaen (den religiøse loven) til de lovgivende profetene som kom før dem. Den som vil være Imam Mahdi vil bli oppnevnt av Gud. Eller vil det være slik at en gruppe muslimske lærde skal avgjøre hvem det er? Det kan bare være Gud som kan oppnevne ham, og hvem annen person i den religiøse historie har dette vært foruten en profet?

Videre nevner Mahmood noen vers fra Koranen (2:136-137 og 4:59) hvor han bemerker at det ikke er nevnt at det skal komme flere profeter og at det ikke er nødvendig for muslimene å tro på en åpenbaring etter den ærverdige profeten Muhammadsa. Mye av svaret på dette er gitt forskjellige steder tidligere, men jeg vil bemerke at det ikke er nevnt i Koranen at Jesusas skal komme tilbake, likevel er dette en ganske sterk tro blant flertallet av muslimer.

Innen tradisjonell sunni og shia islam er det lagt stor vekt på autentiske hadith, jf. Bukhari og Muslim som de to mest autentiske hadith-samlingene. Mye av islams lære når det gjelder visse praktiseringer og andre detaljregulerende aspekter, utfyllinger, osv fremkommer ikke i Koranen, men er etablert i hadith gjennom den ærverdige profeten Muhammadssa personlige eksempel. Han var jo den som demonstrerte islam for oss. Ting som for eksempel hvordan og hvor ofte man skal be er ikke nevnt i Koranen. Det er som sagt heller ikke Jesus og Imam Mahdis komme eksplisitt nevnt.

Som ahmadi-muslimer tror vi at den ærverdige profeten Muhammadsa er Khatam al-Nabiyyin (Profetenes Segl), og at Hadhrat Mirza Ghulam Ahmadas sin lære er helt i henhold til islam. Det er slik at de fleste ikke-ahmadi muslimer venter på Jesus og Imam Mahdi. Og når de kommer vil de, slik hadith forteller oss, handle i samsvar med hva islam lærer; og likeså vil det være en plikt for alle muslimer å godta det de sier, selv om dette ikke er spesifikt nevnt i Koranen. På liknende måte er det nødvendig å tro på det Hadhrat Mirza Ghulam Ahmadas sa, for han er Den utlovede Messias og Mahdi i henhold til tradisjonen: ”There is no Mahdi but Isa." (Ibn Maja, Bab Shiddatuz Zaman)

<hrdata-mce-alt="Svar på generelle anklager" class="system-pagebreak" />

Mot slutten av sin artikkel skriver Mahmood Ahmad at fordi vi har Koranen og dens veiledning trenger vi ikke profeter. Videre sier han at det alltid vil være folk som har Guds nåde med seg. Spørsmålet blir da hvorfor Hadith-litteraturen er full av profetier som omhandler Jesusas andre komme. Denne siste tiden er preget av Dajjals (Antikrist) tilsynekomst og den kampen som skal føres mot han, og hvor Jesusas oppgave beskrives slik:

”By the One who owns my soul, it is nigh, of a certainty, that the son of Mary will appear among you. He will be a judge, he will be just; so he will break the cross (refute Christian doctrines with reason and arguments--Commentary on Bukhari by Ainee) and kill the swine (a figurative speech denoting greedy, dirty and annoying person-- an abomination. Killing also is through spiritual means); and he will stop war." (Bukhari, Vol. 1, Babo Nozooli Isa).

Som vist overfor så er Jesusas blitt kalt profet i Sahih Muslim (når det snakkes om hans andre komme) og det er elementært ifølge islam å tro på ham selv om Koranen inneholder den fullkomne veiledning.

Når det gjelder Mahmood Ahmads påstand om at Hadhrat Mirza Ghulam Ahmadas ikke tror på en profet mellom Hadhrat Muhammadsa og seg selv, så er dette en hadith av den ærverdige profeten Muhammadsa:

”The Prophet (peace_be_upon_him) said: There is no prophet between me and him, that is, Jesus (peace_be_upon_him)...... (Sunan Abu Dawood, Book 37, Number 4310, Narrated by Abu Hurayrah: see also Sahih Bukhari Volume 3, Book 43, Number 656).

Og angående hans andre påstand om at Ahmadiyya Muslim Jamaat ikke mener at Guds nåde er utenom profetdømmet, så er dette fullstendig galt. Vi mener at profetdømmet er en enorm nåde fra Gud, samtidig som vi mener at det selvfølgelig er slik at Guds nåde alltid er i Koranen hele tiden, og som kan nås av enkeltmennesker som handler rettferdig.

Angående hva Den utlovede Messias, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmadas sier om seg selv som den siste profet eller kalif, så betyr det det samme som hva vi legger i konseptet Khatam al-Nabiyyin. Det betyr at ingen profet kan komme uten at han er bekreftet av den ærverdige profeten Muhammadsa og handler helt i samsvar med hans lære. Det betyr også at ingen kan bli en kalif uten å tro på Hadhrat Mirza Ghulam Ahmadas, for han er Den utlovede Messias og Mahdias. Den utlovede Messiasas har selv sagt det vil komme kalifer etter ham, (Al-Wassiyat og Hammatul Bushra s. 37). Dessuten har han aldri sagt at han er den siste profet i tid.

Mahmoods siste påstand i konklusjonen av sin artikkel er nesten ikke til å tro. Han sier:

”For å være muslim må man tro på at Muhammad (saw) er den siste av profeter. Og hvis en ikke har den troen og kaller seg muslim, regnes det som bedrageri”.

Hvordan er det mulig å si en slik ting, å ikke ha det minste kjennskap til islams grunnelementer?

Ibn 'Umar beretter følgende tradisjon:

Allah's Apostle said: Islam is based on (the following) five (principles):
1. To testify that none has the right to be worshipped but Allah and Muhammad is Allah's Apostle.
2. To offer the (compulsory congregational) prayers dutifully and perfectly.
3. To pay Zakat (i.e. obligatory charity).
4. To perform Hajj. (i.e. Pilgrimage to Mecca)
5. To observe fast during the month of Ramadan
. (Sahih Bukhari, bind 1, Bok 2, Hadith nr 7)

Dette er de kravene den ærverdige profeten Muhammadsa har sagt gjelder for en som ønsker å bli muslim. Islams grunnlegger er Hadhrat Muhammad Mustafa (må Allahs velsignelser og fred være med ham). Intet menneske har blitt gitt autoritet til å avgjøre hvorvidt en annen er muslim eller ikke. Dette er Guds område.

Abdullah bin Ubay bin Salul, kjent som hyklernes far, erklærte seg som muslim. Og i sura Munafiqoon, kapittel 63, forteller Gud selv om ulike personer som latet som om de var muslimer, mens de i virkeligheten ikke var det. HER ER DET GUD SELV SOM BEVITNER NOE. Til tross for dette finnes det ikke et eneste bevis/tradisjon for at den ærverdige profeten Muhammadsa erklærte en slik person for en ikke-muslim.

Og i dagens verden finnes det muslimer som våger å heve seg over den ærverdige Profetensa ved å si at de vet hvem som er muslim og hvem som ikke er det. Det har aldri blitt uttalt av den ærverdige profeten Muhammadsa at kravet for å være muslim er at man må tro på ham som den siste profet i tid. Islams lov er som sagt gitt av Hadhrat Muhammadsa en gang for alle og til tidens ende og ingen andre kan endre den. Til dette trengs ingen videre argumenter.

Ahmadi-muslimer tror på alle islams fundamenter. Dette er hva Hadhrat Mirza Ghulam Ahmadas, Den utlovede Messias og Imam Mahdi, og grunnleggeren av Ahmadiyya Muslim Jamaat sier om vår tro:

”The five pillars of Islam constitute our Creed. The Revelation of God viz., the Quran which we are commanded to hold firmly on, that indeed we hold firmly on. God be pleased with Umar: Like him we have the words 'sufficient unto us is the Book of God' constantly on our lips. In case of conflict and disagreement between the Hadith and the Quran we follow Hazrat Ayesha (God be pleased with her) and choose the Quran, especially in the historical texts treated by all schools as above abrogation.

And we believe that there is no deity, no one worthy of worship, but only Almighty Allah that our Master Hazrat Muhammad Mustafa (peace and blessings of God be upon him), is His Rasul and Khatamal-Anbiya.

And we believe that angels exist, that the resurrection of bodies after death is true, that the Day of Reckoning is also true, that Djanna and Gehenna are also true. We believe that every thing taught about these matters by the Holy Quran and the Holy Prophet is true. We believe that he who seeks to subtract an iota from this or to add an iota to this - the Shariah of Islam and also he who makes light of the statutes and practices of Islam is devoid of belief, a denier of Islam.

We counsel our Jamaat to put true and sincere faith in the Holy Kalima, La Illaha Ill-Allah, Muhammad al-Rasul-Allah, to live and die by it, also to believe in all prophets and in all books, the truth of which is sanctioned by the Quran; to observe in letter and in spirit the Fasts, Prayers, Zakat and Pilgrimage and all prescriptions and prohibitions laid down by Almighty Allah and His Prophet.

We counsel them in short that their belief should include all beliefs and all rules of conduct agreed upon unanimously by early Muslims, that is, all matters accepted as part of Islam by the consensus of Ahl-i-Sunna. There is no option. And we hold heaven and earth as witness that this is our creed and this is our faith” (Ayyam al-Sulh, side 86-87)

 

<hrdata-mce-alt="Last ned artikkelserien i pdf-format" class="system-pagebreak" />

Denne artikkelserien er publisert som hefte og kan lastes ned her.