En liste over spørsmål som ofte blir stilt i forbindelse med betaling av chanda.

Hvorfor er det viktig å ofre med økonomiske midler?
Og gi ut for Allahs sak, og kast dere ikke i ødeleggelse med deres egne hender, og handle godt, sannelig, Allah elsker dem som handler godt. [Koranen, 2:196]

Er det et tapsprosjekt å gi ut til veldedighet?
Hvem er det som vil gi Allah et godt lån, som Han vil mangfoldiggjøre for ham mange ganger? [Koranen, 2:246]

Hvor stor offervilje bør man vise?
Dere vil ikke nå den fullkomne fromhet før dere gir bort av det dere elsker, og hva dere enn gir ut, så er Allah visselig vel vitende om det. [Koranen, 3:93]

Hvordan kan en verdsette sin formue?
Din virkelige eiendom er den du sender for ut for deg, og det som du holder igjen hører til dine arvtagere. [Profeten Muhammad, Sahih Bukhari, Kitabur Riqaq]

Er det tilstrekkelig at vi selv hører til de som betaler chanda?
Jeg formaner dere alle som enten er til stede eller er fraværende, å underrette deres brødre om chanda og strebe for å gjøre deres svake brødre til en del av dette systemet. Denne muligheten vil ikke komme igjen. [Den utlovede Messias, Malfuzat, bind 3, s. 360]

Er det greit å bidra nå og da?
Han skal anse denne oppgaven som en forpliktelse overfor Allah, og skal ikke være sein eller treg i dens betaling...(Han) skal finne det bindende å for seg selv å betale en viss sum hver måned. [Den utlovede Messias, Fath-e-Islam, Ruhani Khaza’in, bind 3, s. 33]

Hva er behovet for denne tidsalderen?
Denne tiden krever ikke offer av liv, den krever kun offer av rikdom,...så la enhver person bidra med det den kan. [Den utlovede Messias]

Er det greit å fastsette mitt bidrag?
Om du får større inntekt enn den du budsjetterte med, skal du ikke fortsette å betale i henhold til din budsjett. Du skal heller betale i forhold til velsignelsene. [Hadhrat Khalifatul Masih V, fredagspreken, 6. juni 2003]